Algemene voorwaarden

Wij werken volgens de modelregeling fysiotherapeut-patiënt.

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Privacy:

Wij houden ons aan eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft. U hebt natuurlijk recht op inzage in uw dossier. Indien gewenst kunt u daarvoor een afspraak maken met uw fysiotherapeut. Wilt u een kopie van uw dossier, dan is dat mogelijk. Wij dienen hiervoor wel een kostenvergoeding in rekening te brengen.